Revisjon

Samfunnet er avhengig av etterrettelig informasjon og det er bakgrunnen for revisjonsplikten. Dersom hvert enkelt foretak alene skulle utarbeide og presentere sin informasjon til omverdenen, kunne regnskapene lett bli preget av ledelsens subjektive perspektiv og ønsker.

Årsregnskap og visse andre opplysninger i revisjonspliktige foretak skal derfor kontrolleres av en uavhengig revisor. Revisor avgir deretter en skriftlig revisjonsberetning eller annen attestasjon av foretakets opplysninger. Revisjonsberetningen er tilgjengelig for alle og vil således bidra til å øke tilliten til den informasjon regnskapet skal gi brukeren. Revisor skal bidra til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på.

Kragerø Revisjon AS er et statsautorisert revisjonsselskap som er medlem av DnR.

Noen eksempler på revisjonstjenester:

  • Lovbestemt revisjon
  • Forenklet revisorkontroll av regnskap
  • Revisjon av deler av regnskap
  • Revisorutarbeidelse av regnskap
  • Avtalte kontrollhandlinger
  • Andre attestasjonsoppdrag
  • Åpningsbalanser